PERETRIX CuS listové hnojivo

 

Návod na použitie : používa sa vo všetkých kultúrach rastlín preventívne a v prípade výskytu príznakov chorôb z nedostatku živín,

podľa potreby v intervale 7 až 10 dní.

Kultúra               Dávkovanie                       Termím aplikácie

                                l/ha - 10l- max

Zimný a jarný postrek

Jadroviny, kôstkoviny, vinič    7-10/  100ml / 1%

Jadroviny                                               

jablone, hrušky, atď.: 3,0-5,0 / 50ml         Po kvitnutí, podľa potreby najviac                   

                              max. : 0,5 %            4-krát opakovane, posledná aplikácia

                                     koncentrácii             10 dní pred zberom maximálne,                                              

                                                                                 v 0,5 % koncentrácii.

                                                 

Kôstkoviny        

                                                5,0/ 50ml        Po kvitnutí, podľa potreby najviac

(broskyne,marhule,        max. : 0,5 %            5-krát opakovane, posledná aplikácia

slivky,čerešne,atď.)      koncentrácii            najneskôr 21 dní pred zberom, maximál-

                                                             ne v 0,5 % koncentrácii.

Bobuľoviny       

 

Jahody                     

                                     3,0/ 5,0-50ml       Pri jahodách počas rozmnožovania sadeni-

                            max. : 1%              cami a kvitnutím podľa potreby 1 až 2- krát,

                                   koncentrácii           potom po zbere maximálne v 1 % koncent-

                                                                             rácii.

Maliny, ríbezle  egreše, moruše                                                  

                                    Pri malinách, egrešoch, ríbezlách a moruši,       

                                                 podľa potreby 1 až 2 – krát, potom po zbe-                                                      

                                                                  re maximálne v 1 % koncentrácii.

Vinič               

                                          5,0/ 50ml-70ml  Po kvitnutí až do mäknutia bobúľ, najviac

                           max. : 0,8 %          5-krát opakovane, posledná aplikácia najnes-

                                   koncentrácii          kôr 14 dní pred zberom, maximálne v kon-

                                                                     centrácii 0,8 % .

 

 

Zelenina         

                                          5,0/ 50-70ml                    Podľa potreby dva týždne po výsadbe sadeníc, 

(paprika, rajčiny,      max. :1,0 %            najviac 4-krát opakovane, posledná aplikácia

melóny, tekvice,        koncentrácii            by mala byť  7 dní pred zberom. Maximálne

uhorky, fazuľa,                                                            v 1,0 % koncentrácii. 

hrach, atď.)

 

 

Ozimná          5,0                    Pri tvorbe klasu podľa potreby a ešte raz opako-

pšenica           max. : 1,0 %          vane, posledná aplikácia najneskôr 21 dni pred

a jačmeň        koncentrácii          zberom. Maximálne v 1 % koncentrácii. 

 

 

 

Cukrová       5,0                      Po vyklíčení dva týždne  podľa potreby,

repa               max. : 1,0 %           potom opakovane 3-krát, posledná aplikácia

                       koncentrácii           najneskôr 21 dní pred zberom. Maximálne

                                                        v 1 % koncentrácii.

 

 

 

 

Zemiaky     

                          5,0 /50ml                    Po vyklíčení dva týždne podľa potreby,

                       max. : 1,0 %           potom opakovane 3-krát, posledná aplikácia

                        koncentrácii          najneskôr 7 dní pred zberom. Maximálne

                                                                        v 1 % koncentrácii.

 

 

Pred aplikáciou prípravku s inými látkami je nutné urobiť skúšku

miešateľnosti.

 

Aplikácia pri kvitnutí plodín je nutná spôsobom neškodný opeľova-

čom rastlín – včelám, a to v čase po skončení ich aktivity, od hodiny pred astronomickým západom slnka do 23 hodiny večer.

PERETRIX Cu listové hnojivo

 Peretrix - Tekuté listové hnojivo ES                   

  Bázická meďnato-vodná suspenzia

Obsah Cu (% m/m) 6,0 ± 0,6

Bordeaux-ský mix  

 

 

Návod na použitie :                                          Pred použitím zatrepať !

                               

Kultúra

Spôsob    aplikácie            

Termín aplikácie

Listové  hnojivo

voda

Množstvo (l / ha )

Jablone

3-4

30-40 ml

800 – 1500

10 l

Od pučania stromov až po kvetný púčik,potom od veľkosti

plodu orieška až do10 dní pred zberom treba aplikovať po-

dľa potreby až do odstránenia deficit živín. Medzi apliká-

ciami treba dodržať interval 10 – 14 dní.

 

Vinič

3-4

30-40 ml

600  - 1000

10 l

Pred kvitnutím v spodnej hranici dávky.Po odkvitnutí až po

mesiac pred zberom horná hranica dávky.Medzi aplikáciami

treba dodržať interval 7 – 14 dní.

Zemiaky

3-4

30-40 ml

400 – 600

10 l

Po vyklíčení 2 týždne  podľa potreby treba aplikovať

viackrát až do odstránenia deficitu živín.Medzi aplikáciami

treba dodržať interval 8 – 10 dní.

Zelenina :                             paprika, rajčiny        

                   0,5 – 1%

 

 

50-100 ml

 

  400 – 1500

 

 

10 l

Po vyklíčení 2 týždne  podľa potreby treba aplikovať

viackrát až do odstránenia deficitu živín.Medzi aplikáciami

treba dodržať interval 7– 14 dní.

uhorky, hrach,  , fazuľa  

 

Vzhľadom na obsah medi nepoužívať pri teplotách  presahujúcich 25stupňov C !

 

Primiešavanie chemických látok na zvýšenie účinnosti do  prípravku je zakázané ( prípravok Silwet L77).

 Pracovno bezpečnostné  opatrenia :     Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranné okuliare, alebo  ochranný štít, gumové rukavice a pracovnú obuv. V prípade  podozrenia na otravu, alebo alergickej reakcie na prípravok, treba aplikáciu okamžite ukončiť, podať prvú pomoc  zasiahnutej osobe  a privolať lekára.

 

 

Kultúra             Ochranná doba                               Škodlivý činiteľ                           

                         z hľadiska zdravia                          ( huby, baktérie )                  

                         a konzumu ( dni )                                                                        

                                                                                                                                     

Ovocné stromy       10                                 spála, chrastavitosť                  

a kríky                                                                                                                                

Vinič                       21                               perenospóra                               

Zemiaky                  21                              baktériové a hubové choroby    

Zelenina:

Paprika, rajčiny         7                              hubové choroby (mimo          

                                                                  múčnatky a sivej hniloby)

Uhorky, hrach,          5                              perenospóra, múčnatka           

fazuľa 

 

 

Rozsah a spôsob použitia

Ovocné stromy a kríky:   Preventívne sa doporučuje aplikácia prípravku proti  

                                           spále jadrovín a chrastavitosti  2 až 3 krát v termíne pred kvitnutím  

                                           do stavu zeleného púčika kvetu. Medzi dvoma aplikáciami treba  

                                           dodržať interval  7 až 10 dní. Posledný postrek jabloní sa aplikuje  

                                           v období tvorby kútikuly na plodoch. Prípravok je vhodný ako 

                                           preventívny postrek proti spále jadrovín aj v ovocných 

                                           a rozmnožovacích škôlkách. V prípade infekcie je potrebné postrek

                                           aplikovať 2 až 3 krát v intervale 10 až 14 dní a to 300 až 400 l/ha.

 

Vinič:                                Preventívne sa doporučuje aplikácia prípravku na viniči 

                                          proti perenospóre  podľa predpovede v termíne jej  

                                          výskytu. Prvý postrek treba vykonať v štádiu pri dĺžke 20 až 25  

                                          cm výhonkov viniča. V prípade šírenia infekcie je potrebné postrek  

                                          aplikovať dva až trikrát podľa priebehu infekcie v intervale 7 až 14  

                                          dní.

 

Zemiaky:                         Prípravok sa aplikuje preventívne proti bakteriálnym ochoreniam 

                                         zemiakov, v termíne ich výskytu. Vhodné je ho aplikovať na 

                                         začiatku kvitnutia, neskúr podľa vývoja infekcie, opakovanie 

                                         v intervale 8 až 10 dní.

 

Zelenina:                        Prípravok sa aplikuje proti hubovým chorobám ( okrem múčnatky 

(paprika,rajčiny,              a sivej plesne)  a bakteriálnym chorobám preventívne, podľa termínu 

 uhorky,hrach,                 ich výskytu 2 až 3 krát podľa priebehu infekcie v intervale 7 až 14 

 fazuľa)                            dní. V prípade hrachu a fazule treba použiť pomocné látky na 

                                        zvýšenie priľnavosti prípravku na povrch rastlín.